Arbeidsavtale

Instruks

Dokumentnummer:  KM-8-3-25
Revidert dato: 24.03.21

Opprettet dato: 15.01.20 (Ansvarlig: Kvalitetsansvarlig)
Endret dato:
Prosess: Personellutleie
Type: Instrukser & Rutiner

Ansvar – Medarbeider: tar stilling til arbeidsavtalen og påtar seg forpliktelser iht. arbeidsavtalen

Ansvar – Partner:
har ansvar for at medarbeider mottar og besvarer jobbtilbud, og informerer HR om hvilken stillingsprosent medarbeider skal ha.

Ansvar – Jobbkretser:
har ansvar for avtaleverk og maler, og for at “min arbeidsavtale” fungerer som det skal.

Beskrivelse: Alle medarbeidere skal ha en arbeidsavtale med Jobbkretser AS før de stiller på jobb første dag. Arbeidsavtalen skal være fast, inkludere en stillingsprosent, og være signert elektronisk.

Alle medarbeidere aksepterer/signerer arbeidsavtalen elektronisk ved aksept av sitt første jobbtilbud. Denne avtalen er uten stillingsprosent, og herav ikke gyldig før ny avtale med stillingsprosent er utstedt.

Iht. arbeidsmiljøloven skal alle ha en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalen definerer arbeidstaker og arbeidsgivers plikter ovenfor hverandre. I tilfeller hvor en medarbeider er på jobb uten gyldig arbeidsavtale vil partner i ytterste konsekvens kunne måtte stå ansvarlig også for forpliktelser utover dem som er definert i vår arbeidsavtale.

Alle medarbeidere skal ha reell stillingsprosent. Partner er ansvarlig for fortløpende å sende informasjon om hvilken stillingsprosent de ønsker på nye og eksisterende medarbeidere.

Stillingsprosent skal ikke settes til under 10%. I tilfeller der det er helt nødvendig, kan medarbeider signere på skjema: Årsak til lav stillingsprosent. Signert skjema lastes opp på medarbeiderkortet av partner før stillingsprosenten kan settes av Jobbkretser.

Merk: For ansatte innen Bygg og anlegg vil egen arbeidsavtale gjelde fra september. NHO og Fellesforbundet har inngått en avtale for medarbeidere i denne bransjen, og her er det en klar føring at det skal settes en så høy stillingsprosent som mulig. Det vil ikke være mulig å sette lavere stillingsprosent enn 20%, dersom det ikke finnes svært gode grunner.

Jobbkretser registrerer forespørslene fortløpende, og kvitterer pr. epost til partner når saken er løst.

Jobbkretser sitt malverk består av arbeidsavtaler og oppdragsbekreftelser iht. NHO service og handel sitt malverk for bemanningsbransjen.

Arbeidsavtalen:
Regulerer generelle regler og det årlige stillingsomfanget.

Oppdragsbekreftelsen:
Regulerer lønns og varighetsbetingelser ved hvert enkelt oppdrag.

Rutine

  1. Send epost til hr@jobbkretser.no med informasjon om stillingsprosent, navn og lønnstagernummer.
  2. HR genererer arbeidsavtale med oppgitt stillingsprosent, legger den tilgjengelig i portalen for medarbeider og bekrefter til partner at arbeidsavtale er opprettet.
Meny