HR avdelingen

HR-avdelingen er ansvarlig for at alt vi gjør i arbeidsforholdet er i henhold til gjeldende lover og regler. I første omgang gjelder dette å påse at alle medarbeidere får en arbeidsavtale på bakgrunn av den stillingsprosenten vi får fra partner. Dersom HR-avdelingen ikke mottar stillingsprosent fra partner, vil medarbeider heller ikke ha en gyldig arbeidsavtale. Arbeidsavtalene lastes opp i medarbeiderportalen til den enkelte medarbeider.

Det er også HR-avdelingen som følger opp sykemeldte medarbeidere, og påser at vi har mottatt sykemelding via Altinn, dersom det er et legemeldt fravær. Dersom partner har mottatt en manuell sykemelding, må denne lastes opp i portalen. Vi rapporterer også videre til NAV når det gjelder inntektsopplysninger etc, i de tilfellene der NAV overtar sykelønnen for medarbeiderne, etter at arbeidsgiverperioden er over. Det er allikevel viktig at partner også har tett og god dialog med sykemeldte medarbeidere, og har løpende dialog på tilbakekomst til arbeid etc.

Når det skjer uønskede hendelser på arbeidsplassen som for eksempel skader, er det HR-avdelingen som rapporterer dette videre til NAV og vårt forsikringsselskap. Videre saksbehandling foregår der, og medarbeider får et vedtak på hvor vidt dette er en yrkesskade eller ikke. Vi følger opp medarbeider i sykemeldingsperioden. Det er svært viktig at HR-avdelingen varsles så snart som mulig ved skade av medarbeidere på arbeidsplass, slik at vi får mulighet til å følge opp på en god måte.

HR-avdelingen er også ansvarlig for å melde fra om brudd på AML når det gjelder arbeidstidsbrudd eller brudd på hviletidsbestemmelser. Slike brudd kan igjen ha sammenheng med uønskede hendelser og yrkesskader. For at de bruddene vi melder fra om skal være reelle, er det viktig at vi får riktig informasjon fra kunde når det gjelder kundes interne arbeidstidsordninger. På denne måten slipper vi å melde fra om brudd som kanskje ikke er reelle, i tillegg til at vi får likebehandlet våre ansatte med kundens ansatte. Likebehandlingsprinsippet er et lovpålagt prinsipp, og ikke noe vi kan velge å følge eller ikke.

HR-avdelingen er også ansvarlig for å bestille HMS-kort (byggekort og renholdskort) og formidle disse videre til partner. Vi er da avhengig av at materiell er lastet opp i portalen fra partner før vi kan bestille. Det vi trenger er et bilde med jevn lys bakgrunn og jevn belysning på ansikt, samt legitimasjon som ikke er bankkort (pass, førerkort etc). Signatur trengs ikke lenger.

Når en medarbeider har sagt opp arbeidsavtalen med oss (skriftlig oppsigelse må foreligge), vil vi sluttbehandle medarbeider i webtemp. Dette innebærer blant annet at HMS-kort sperres, attest (generell) lastes opp i portalen og eventuelle trekk blir avsluttet av lønnsavdelingen. Dersom medarbeider ikke allerede har avsluttet seg selv i webtemp, vil vi gjøre dette.

HR-avdelingen bistår også ved HR-relaterte spørsmål i forbindelse med blant annet regelverk, sykefraværsoppfølging, permisjoner, rapportering til NAV m.m.

Meny