Gi beskjed om du er syk

Hvis du blir syk må du registrere at du er syk omgående i den elektroniske timelisten. I tillegg må du kontakte oppdragsgiver og din bemanningskonsulent umiddelbart, slik at de kan følge deg opp. Retten til sykepenger kan bortfalle om du ikke gir beskjed.

Når arbeidstaker skal registrere fravær vil det i timelisten komme opp følgende valg: «Sykdom før opptjeningsperioden», «Sykemelding fra lege», «Egenmelding» og «Egenmelding sykt barn».

Egenmeldinger og sykemeldinger skal sendes omgående som meldingsvedlegg i portalen.

Ved å opplyse om fraværet, gir arbeidstaker oppdragsgiver mulighet til å finne en erstatter, og vi kan registrere fraværet i våre systemer.

Egenmelding

Har arbeidstaker hatt sammenhengende oppdrag i minst to måneder, kan egenmelding benyttes. Egenmeldingen kan benyttes for tre hele kalenderdager om gangen. Fra og med dag fire må arbeidstaker ha sykemelding fra lege for å ha rett til sykepenger. Ved bruk av fire egenmeldinger på over en 12 måneders periode, vil arbeidstaker mistet retten til bruk av egenmelding i seks måneder. Går det mer enn 14 dager mellom oppdragene (gjelder ikke ferie og turnus), mister arbeidstaker retten til egenmelding og ny to måneders opptjeningsperiode må opparbeides.

Sykemelding

For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han/hun ble arbeidsufør. Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.

Sykepengene beregnes av en snittlønn i perioden før sykemeldingen. Sykepenger er begrenset til 6G (Grunnbeløp Folketrygden). Overtid er ikke en del av beregningsgrunnlaget. Ved arbeidsopphold på 14 dager eller mer, må arbeidstaker tjene opp retten til sykepenger på nytt. Sykepenger utbetales når vi har mottatt sykemelding.

Sykt barn:

  • Har arbeidstaker varig omsorg for barn under 12 år og har jobbet sammenhengende for oss de siste fire uker, har arbeidstaker rett på sykepenger ved sykt barn.
  • Har arbeidstaker varig omsorg for inntil to barn, kan arbeidstaker få omsorgspenger for inntil ti dager pr kalenderår. For enslige forsørgere gjelder inntil 20 dager pr kalenderår.
  • Har arbeidstaker varig omsorg for tre barn eller flere, kan arbeidstaker få omsorgspenger for inntil 15 dager pr kalenderår og inntil 30 dager som enslig forsørger.

Merk at dager som arbeidstaker har rettighet på regnes som totalt hos samtlige arbeidsgivere i kalenderåret. På timelisten vil du derfor måtte oppgi hvor mange barn du har under 12 år, og hvor mange sykedager barn som er tatt ut hos andre arbeidsgivere inneværende år.

Foreldrepenger:
For å ha krav på fødselspenger må arbeidstaker ha arbeidet minst seks av de siste ti måneder før fødsel. Fødselspenger utbetales fra folketrygden og spørsmål rundt dette må rettes til NAV.

Slik gjør du det

keyboard_arrow_up