Lønn og utbetaling

Timeregistrering gjøres elektronisk via din personlige profil. Timene registreres den 15. og den 30. hver måned. Registrering gjøres senest dagen etter.

Lønnsutbetaling utføres den 15. og den 30. hver måned, 15 dager etter timeregistreringen. Om lønningsdag faller på en helgedag eller helligdag, utbetales lønnen siste virkedag før. Om ikke annet er avtalt.

Lønn utbetales til norsk kontonummer innen fristen. Hvis du har utenlandsk kontonummer, vil du måtte beregne lenger tid til overføring, og Jobbkretser tar ikke ansvar for å at utbetalingen er mottatt innen fristen.

Garantilønn

På slutten av året vil det gjøres en avregning i forhold til om stillingsprosenten er oppfylt i henhold til reglene om garantilønn. I de tilfeller der du som medarbeider har takket nei til et oppdrag eller ikke har vært tilgjengelig på de tidspunkt du har stilt deg til rådighet for arbeidsgiver, vil disse arbeidsdagene trekkes fra på avregningen.

For å ha krav på garantilønn må du, i perioder du ikke er i oppdrag, holde tilgjengelighetsplanen à jour og levere til rett tid. Dersom du ikke leverer tilgjengelighetsplanen kan tiden anses som ulønnet permisjon som vil ha innflytelse på garantilønnsberegningen på slutten av året.

Retten til lønn kan bortfalle om timelister mottas mer enn en måned etter at arbeidet er utført.

Hellig og høytidsdager

Lønn på offentlige høytidsdager og helligdager: De offentlige høytidsdagene er 1. og 17. mai. Arbeidstaker mottar lønn hvis han/hun har jobbet i en periode på minst 30 dager før eller i sammenheng med høytidsdagene. I tillegg må arbeidstaker ha vært i arbeid siste arbeidsdag før og etter høytidsdagen, og ha vanlig arbeidstid den ukedagen høytidsdagen faller på. Dette gjelder likevel ikke om arbeidstakeren ved attest fra lege godtgjør at fraværet skyldes sykdom eller om fraværet skyldes ferie, plikt til å ivareta offentlig ombud eller annen tvingende grunn.

Lønn for bevegelige helligdager utbetales etter samme regler som hos oppdragsgiver. Dette skal fremgå av arbeidsavtalen til det enkelte oppdrag.

De bevegelige helligdagene er: 1. juledag, 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag og 2. pinsedag.

Permisjoner

Permisjon, lønnet eller ulønnet, for time hos lege eller tannlege gjelder etter samme regler som hos innleier. Permisjon skal alltid avklares med nærmeste leder.

Ved permitteringer, oppsigelse eller konkurs hos innleier har Jobbkretser AS ansvar for å avlønne iht. oppdragets varighet og de bestemmelser som er gitt innen arbeidsmiljøloven ifb. permittering og oppsigelse.

keyboard_arrow_up