Personalhåndbok

Jobbkretser AS leverer i samarbeid med bemanningsbyråer en totaltjeneste til de som leier inn arbeidskraft, samt til arbeidstakere. For deg som arbeidstaker er det Jobbkretser AS som er din arbeidsgiver, og tar hånd om formelle forhold som lønn, forsikring o.l. forhold.

Bemanningsbyråene fungerer som innleier- og medarbeider sitt primære kontaktpunkt, og håndterer utleieoppdragene og alt det praktiske rundt disse. Som arbeidstaker er det bemanningsbyråene du i all hovedsak har å forholde deg til, men det kan fungere som en trygghet å vite at det finnes en godt etablert og kunnskapsrik HR-avdeling, til ettersyn og oppfølging som sikrer gode arbeidsvilkår for deg som arbeidstaker. Utenom dette er Jobbkretser en stor organisasjon med sterke og gode systemer i bakgrunnen som er til for å kvalitetssikre alle formaliteter mellom medarbeider, bedrift og bemanningsbyrå.

Jobbkretser AS – Din arbeidsgiver

Medarbeider vil være fast ansatt i Jobbkretser i en gitt stillingsprosent som vil være gitt av vårt samarbeidende bemanningsbyrå. I hver oppdragsbekreftelse er det henvist til et samarbeidende bemanningsbyrå som vil stå for den løpende oppfølgingen i hvert enkelt oppdrag.

Medarbeider er fast ansatt for å utføre arbeid for Bemanningsforetakets kunder. Medarbeider skal utføre arbeid som angitt i oppdragsbekreftelsen hos de kundene som skal leie inn personell. Hver avtale om oppdrag mellom Bemanningsforetaket og medarbeider vil bli bekreftet. Slike oppdragsbekreftelser er å anse som del av denne arbeidsavtalen.

Du vil som medarbeider ved ansettelsen ha avtalt en rett og en plikt til å utføre et konkret oppdrag. Ved det avtalte oppdragets utløp, plikter medarbeider å ta nye oppdrag slik at den avtalte stillingsbrøken oppfylles. Når medarbeider ikke er i oppdrag skal medarbeider hver søndag levere en tilgjengelighetsoversikt for neste uke som sier noe om i hvilken grad man vil være tilgjengelig for nye oppdrag.

Medarbeider er innforstått med at han/hun kan bli anvist annet arbeid, annen arbeidstid og/eller annet arbeidssted, i avtalte oppdragsperioder og i nye oppdrag innen rammene av avtalt stillingsbrøk.
Arbeidsmiljølovens bestemmelser, sammen med innleiers interne betingelser, legges til grunn for alle avtaler.

Jobbkretser AS gjennomfører lønnsutbetaling, feriepengeberegning, skattetrekk og forsikring. I tillegg betaler vi innskudd til OTP (Obligatorisk Tjenestepensjon) etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

www.bemanningsinfo.no

Opprett din personlige på Kandidatportalen via www.bemanningsinfo.no
Følgende i Kandidatportalen utføres gjennom www.bemanningsinfo.no:

  • Registrer timelister, ferie og ønsket arbeidstid
  • Hent lønnsslipp og lønns – og trekkoppgave
  • Bekreft oppdrag og avtaler
  • Finn oppdrags – og tilbudshistorikk
  • Del CV, for mulige oppdrag

Medarbeiderinformasjon endres og oppdateres av medarbeider direkte i portalen. Endring av bankkontonummer gjør du ved å sende oss en melding via «Min postkasse». Endring av skattekort må du ta direkte med skatteetaten.
Vi oppfordrer deg til å logge deg inn jevnlig for å oppdatere opplysningene dine og for å bli kjent med mulighetene og innholdet.

Timelister

I de fleste tilfeller vil timelistene dine være ferdig utfylt og klar for innlevering. Hvis ikke timelisten din er riktig utfylt, endrer du før innlevering. Når du har sendt inn timelisten skal oppdragsgiver godkjenne denne. Forekommer det avvik, vil timelisten bli sendt tilbake til deg med en avviksmelding. Ny timeliste må da sendes inn for godkjenning. Når oppdragsgiver har godkjent timelisten sendes den automatisk til oss for behandling og utbetaling av lønn.

Pauser skal ikke medregnes i arbeidstiden, hvis ikke annet er avtalt.

Timelistene er grunnlaget for lønnen din. Det er derfor viktig at du fyller dem ut på rett måte og til rett tid. Kunde må godkjenne timeliste for at du skal kunne få utbetalt lønn.

Verktøy

Mobiltelefon er et viktig verktøy for at du skal kunne motta jobbtilbud og fylle ut timelister. Det er en fordel med en smarttelefon.

Oppdragsbekreftelsen – avtale for den enkelte oppdrag

Oppdragsbekreftelse blir sendt pr e-post og til «min postkasse» i Kandidatportalen via www.bemanningsinfo.no. Bekreftelsen skal inneholde følgende: Navn på innleier, innleiers kontaktperson og adresse, oppdragets varighet, lønn og lønnsbetingelser o.l.

Eventuelle endringer i oppdragsbekreftelsen må godkjennes av både deg som medarbeider og oppdragsgiver. Har du spørsmål som gjelder endringene rettes disse til din kontaktperson hos innleier og/eller bemanningsbyrået.

Innleier sine HMS-rutiner

Denne informasjonen skal ligge vedlagt til oppdragsbekreftelsen, og disse plikter du å sette deg inn i. Mangler denne informasjonen, plikter du å gi beskjed til ditt bemanningsbyrå umiddelbart.

Likebehandlingsprinsippet

Likebehandlingsprinsippet sikrer deg som innleid medarbeider rettigheter tilsvarende innleier sine egne ansatte. Det betyr at du i oppdragsperioden skal ha de samme vilkår som innleier sine ansatte i samme type arbeid.

I oppdragsperioden har du også tilgang til samme goder og tjenester som innleier sine ansatte kan benytte seg av, med mindre annet er avtalt. Jobbkretser AS sørger for å hente inn nødvendige opplysninger fra innleier om dette.

Hvis det skulle dukke opp forhold som motstrider de betingelser og opplysninger som du er gitt, ber vi deg kontakte innleier eller bemanningsbyrået for raskest mulig avklaring.

Når du har mottatt et jobbtilbud og akseptert oppdragsbekreftelsen er du forpliktet til å stille på jobb, så lenge du ikke kan vise til gyldig fravær, eller har sagt opp din arbeidsavtale og arbeidet ut oppsigelsestiden.

Overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Arbeidsmiljøloven regulerer plikten for å utføre overtid, og oppdragsgiver og arbeidsgiver er underlagt disse. I tilfeller om pålagt overtid betales det godtgjørelse med et minimum på 40 % tillegg og vanligvis etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers arbeidsuke. Arbeidsmiljøloven §10-6 er gjeldende og sier blant annet at overtidsarbeid ikke må overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 uker og 200 timer innenfor de siste 12 måneder.

Arbeidstaker er medansvarlig for ikke å jobbe mer enn loven tillater og når grensen for maksimal arbeidstid nærmer seg, må arbeidstaker tilpasse sine oppdrag etter dette. Det skal i utgangspunktet ikke være mulig for oppdragsgiver å registrere oppdrag med en planlagt arbeidstid som strider med arbeids og hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Jobbkretser AS og arbeidstaker kan inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-5 nr. 1. Egen skriftlig avtale skal da foreligge.

Skattekort

Skattekortet henter arbeidsgiver automatisk fra www.altinn.no. Arbeidstaker må selv passe på at det ligger et skattekort klart. Alle spørsmål rundt skattekort må rettes til Skatteetaten.

Lønn og timeregistrering

Timeregistrering gjøres elektronisk via din personlige profil i Kandidatportalen via www.bemanningsinfo.no. Timene registreres den 15. og den 30. hver måned. Registrering gjøres senest dagen etter.

Lønnsutbetaling utføres den 15. og den 30. hver måned, 15 dager etter timeregistreringen. Om lønningsdag faller på en helgedag eller helligdag, utbetales lønnen siste virkedag før. Om ikke annet er avtalt.

Garantilønn

På slutten av året vil det gjøres en avregning i forhold til om stillingsprosenten er oppfylt i henhold til reglene om garantilønn. I de tilfeller der du som medarbeider har takket nei til et oppdrag eller ikke har vært tilgjengelig på de tidspunkt du har stilt deg til rådighet for arbeidsgiver, vil disse arbeidsdagene trekkes fra på avregningen.

For å ha krav på garantilønn må du, i perioder du ikke er i oppdrag, holde tilgjengelighetsplanen  à jour og levere til rett tid. Dersom du ikke leverer tilgjengelighetsplanen kan tiden anses som ulønnet permisjon som vil ha innflytelse på garantilønnsberegningen på slutten av året.

Retten til lønn kan bortfalle om timelister mottas mer enn en måned etter at arbeidet er utført.

Ved permitteringer, oppsigelse eller konkurs hos innleier har Jobbkretser AS ansvar for å avlønne iht. oppdragets varighet og de bestemmelser som er gitt innen arbeidsmiljøloven ifm. permittering og oppsigelse.

Lønn på offentlige høytidsdager og helligdager:

De offentlige høytidsdagene er 1. og 17. mai. Arbeidstaker mottar lønn hvis han har jobbet i en periode på minst 30 dager før eller i sammenheng med høytidsdagene. I tillegg må arbeidstaker ha vært i arbeid siste arbeidsdag før og etter høytidsdagen og ha vanlig arbeidstid den ukedagen høytidsdagen faller på. Dette gjelder likevel ikke om arbeidstakeren ved attest fra lege godtgjør at fraværet skyldes sykdom eller om fraværet skyldes ferie, plikt til å ivareta offentlig ombud eller annen tvingende grunn.

Lønn for bevegelige helligdager utbetales etter samme regler som hos oppdragsgiver. Dette skal komme frem av arbeidsavtalen til det enkelte oppdrag.

De bevegelige helligdagene er: 1. juledag, 2. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag og 2. pinsedag.

Time hos lege/tannlege

Permisjon, lønnet eller ulønnet, for time hos lege eller tannlege gjelder etter samme regler som hos innleier. Permisjon skal alltid avklares med nærmeste leder.

Ferie og feriepenger

Arbeidstaker avtaler ferie med innleier i oppdragsperioden. Er arbeidstaker mellom oppdrag registreres ferie under «Ønsket arbeidstid» i kandidatportalen.

Feriepenger utbetales i juni hvert år. Ønsker arbeidstaker utbetalt opptjente feriepenger etter endt arbeidsforhold, sendes melding til oss via «Min postkasse» i kandidatportalen. Vi gjør oppmerksom på at feriepenger som skal utbetales for inneværende år, skattlegges etter ferielovens regler. Feriepengesatsen er 12%. For medarbeidere over 60 år er satsen ytterligere 2%.

Sykdom og fravær

Ved sykdom eller fravær må arbeidstaker:

  • gi beskjed til kontaktperson i bemanningsbyrået han/hun er ansatt hos. Kontaktpersonen i bemanningsbyrået skal gjøres observant på sykdom eller fravær før arbeidet den gitte dagen starter. SMS ansees ikke som gyldig beskjed. Ta kontakt gjennom telefon.
  • ringe sin kontaktperson hos innleier/kunde.

Ovenstående gjøres hver dag frem til arbeidstaker er tilbake i jobb. Retten til sykepenger kan bortfalle om beskjed ikke blir gitt.

Arbeidstaker må også sørge for at fraværet registreres i timelisten fra første dag med fravær.

Registering av sykefravær i timelisten:

Når arbeidstaker skal registrere fravær vil det i timelisten komme opp følgende valg: «Sykdom før opptjeningsperioden», «Sykemelding fra lege», «Egenmelding» og «Egenmelding sykt barn».

Ved å opplyse om fraværet, gir arbeidstaker også oppdragsgiver mulighet til å finne en erstatter og vi kan registrere fraværet i våre systemer.

Egenmelding

Har arbeidstaker hatt sammenhengende oppdrag i minst to måneder, kan egenmelding benyttes. Egenmeldingen kan benyttes for tre hele kalenderdager om gangen. Fra og med dag fire må arbeidstaker ha sykemelding fra lege for å ha rett til sykepenger. Ved bruk av fire egenmeldinger på over en 12 måneders periode, vil arbeidstaker mistet retten til bruk av egenmelding i seks måneder. Går det mer enn 14 dager mellom oppdragene (gjelder ikke ferie og turnus), mister arbeidstaker retten til egenmelding og ny to måneders opptjeningsperiode må opparbeides.

Sykemelding

For å få rett til sykepenger må arbeidstaker ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han/hun ble arbeidsufør. Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.

Når arbeidstaker skal registrere fravær vil det i timelisten komme opp følgende valg: «Sykdom før opptjeningsperioden», «Sykemelding fra lege», «Egenmelding» og «Egenmelding sykt barn».

Sykepengene beregnes av en snittlønn i perioden før sykemeldingen. Sykepenger er begrenset til 6G (Grunnbeløp Folketrygden). Overtid er ikke en del av beregningsgrunnlaget. Ved arbeidsopphold på 14 dager eller mer, må arbeidstaker tjene opp retten til sykepenger på nytt. Sykepenger utbetales når vi har mottatt sykemelding.

Barns sykdom

Har arbeidstaker varig omsorg for barn under 12 år og har jobbet sammenhengende for oss de siste fire uker, har arbeidstaker rett på sykepenger ved sykt barn. Har arbeidstaker varig omsorg for inntil to barn, kan arbeidstaker få omsorgspenger for inntil ti dager pr kalenderår. For enslige forsørgere gjelder inntil 20 dager pr kalenderår. Har arbeidstaker varig omsorg for tre barn eller flere, kan arbeidstaker få omsorgspenger for inntil 15 dager pr kalenderår og inntil 30 dager som enslig forsørger.

Merk at dette er totalt hos samtlige arbeidsgivere i kalenderåret. På timelisten vil du derfor måtte oppgi hvor mange barn du har under 12 år, og hvor mange sykedager barn som er tatt ut hos andre arbeidsgivere inneværende år.

Foreldrepenger

For å ha krav på fødselspenger må arbeidstaker ha arbeidet minst seks av de siste ti måneder før fødsel. Fødselspenger utbetales fra folketrygden og spørsmål rundt dette må rettes til NAV.

Forsikring

Jobbkretser AS forsikrer arbeidstaker i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.

HMS, risikovurderinger og offentligrettslige verneregler

Innleier er å anse som bedriften med ansvar for samordning etter arbeidsmiljølovens § 2 -2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter arbeidsmiljølovens § 2-2 (1) b).

Arbeidstaker skal tilpasse seg og etterleve innleier sine sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre bestemmelser som gjelder for innleier sine egne ansatte og/eller oppdragets utførelse. Innleier skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som egne ansatte om HMS-regler, vernetjeneste, medarbeiderens lokale verneombud o.l.

Innleier er ansvarlig for å opplyse om generell risiko som kan forekomme på arbeidsplassen og opplyse om særskilte risikovurderinger knyttet til hvert enkelt oppdrag.

Jobbkretser AS skal til enhver tid være informert om innleier sin vernetjeneste og ved behov gis adgang til innleier sin virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet.

Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette innleier sitt ansvar.

Medarbeider som enten bruker eget verneutstyr, utstyr mottatt fra kunde eller avdeling, skal påse at utstyret til enhver tid er helt og i god stand. Medarbeider har et medansvar for å påse at egen sikkerhet er ivaretatt.

Det skal meldes fra, så snart som mulig, til din kontaktperson eller, kundekontakt i de tilfeller utstyr er mottatt fra kunde, dersom utstyr må utskiftes eller er blitt ødelagt.

Alt utstyr, være seg verktøy, maskiner, PPE, eller andre hjelpemidler skal ikke brukes uten at du har mottatt tilstrekkelig opplæring, og at du eller annen kyndig person har kontrollert at utstyret er sikkert og i god stand.

Ruspolicy

Jobbkretser har en nulltoleranse for rus på jobb. Dette gjelder både alkohol, narkotika, bakrus og lukt av alkohol. Brudd på disse reglene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er oppført i arbeidsavtalen. Når arbeidstaker har akseptert et oppdrag må arbeidstaker jobbe ut avtalt oppdragsperiode eller oppsigelsestid.

Etter utløpet av prøvetiden gjelder det en gjensidig oppsigelsesfrist i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 15-3.

Oppsigelse skal sendes via skjema i Kandidatportalen at www.bemanningsinfo.no, eller om du ikke har portalen tilgjengelig kan det sendes en e-post til hr@jobbkretser.no med vedlagt oppsigelse.

Evaluering etter oppdrag

Etter hvert oppdrag vil innleier bli bedt om å evaluere den ansattes arbeid. Evalueringen er tematisk inndelt og det settes karakterer fra 1-10. Snittkarakteren baseres på de 10 siste oppdragene og dine 8 beste karakterer. Du kan selv følge med på dine tilbakemeldinger og vurderinger i kandidatportalen, under fanen referanser.

Brukerstyring og tilgang til systemer

Brukernavn og passord er gitt eksklusivt på brukernivå. Medarbeideren skal påse at brukernavn og passord ikke blir benyttet av andre. Informasjon om konseptet, oppdragsgivere/kunder og innhold er Jobbkretser AS sin eiendom, og kan ikke under noen omstendigheter deles eller selges videre til andre parter uten godkjenning fra Jobbkretser AS.

Vi ønsker deg velkommen som medarbeider i Jobbkretser AS!

keyboard_arrow_up