Egen vurdering av HMS risiko

Som ansatt i Jobbkretser AS kan du komme opp i uønskede situasjoner og hendelser. Det skal være en naturlig del av arbeidshverdagen å ivareta egen og andres sikkerhet.

  • Vær føre var – Ikke vent med å si fra!
  • Vær trygg på at vi støtter deg dersom du opplever risikabel adferd eller et utrygt arbeidsmiljø.
  • Tenk alltid over din egen og andres sikkerhet.
  • Sett deg inn i HMS reglementer og risikovurderingen for stillingen du trer inn i.

Medarbeider som enten bruker eget verneutstyr, utstyr mottatt fra kunde eller avdeling, skal påse at utstyret til enhver tid er helt og i god stand. Medarbeider har et medansvar for å påse at egen sikkerhet er ivaretatt.

Det skal meldes fra, så snart som mulig, til din kontaktperson eller, kundekontakt i de tilfeller utstyr er mottatt fra kunde, dersom utstyr må utskiftes eller er blitt ødelagt.

Alt utstyr, være seg verktøy, maskiner, PPE, eller andre hjelpemidler skal ikke brukes uten at du har mottatt tilstrekkelig opplæring, og at du eller annen kyndig person har kontrollert at utstyret er sikkert og i god stand.

Linjevei

Dersom du opplever arbeidsplassen som utrygg er det først og fremst viktig at du har satt deg inn i HMS reglementet hos arbeidsgiveren du er utleid til. Mye kan oppleves som utrygt hvis man ikke kjenner til hvilke vurderinger som er gjort i forkant av at arbeidet settes i gang.

Ved brudd på arbeidsgivers egne HMS-rutiner bør dette varsles til din nærmeste overordnede på arbeidsplassen. Hvis man føler at tiltaket som blir gjort ikke er tilfredsstillende, ønsker Jobbkretser å bli involvert så tidlig som mulig for å gå i dialog med den aktuelle oppdragsgiveren.

Hvordan varsle?

Kontakt

Ved varsling av uønskede hendelser kan du ta kontakt med oss på flere måter.

Forenklet avvikshåndtering

Gi beskjed ved timelisteinnlevering at det har forekommet avvik som du ønsker at vi blir oppmerksom på. Vi vil da ta kontakt med deg for å innhente informasjon og vurdere videre tiltak.

Alvorlige avvik

Ved alvorlig avvik skal vi kontaktes omgående for vurdering av videre tiltak. Utenfor ordinær arbeidstid kontakter du oss på vakttelefon 55 60 78 75, innvalg 4.

Skader eller ulykker

Ved skade eller ulykke må du først få oversikt over situasjonen. Ved alvorlige skader ringer du 113.

– Tenk alltid egen sikkerhet.

Jobbkretser skal kontaktes på vakttelefon ved nærmeste anledning, også dersom skaden eller ulykken ikke berørte deg direkte, eller du bare var tilskuer.

Ytterligere informasjon finner du i personalhåndboken eller din HMS håndbok

keyboard_arrow_up