Kunde HMS Risikovurderinger

Egen vurdering av HMS risiko

Som ansatte i Jobbkretser AS kan du komme opp i uønskede situasjoner og hendelser. Det skal være en naturlig del av arbeidshverdagen å ivareta egen og andres sikkerhet.

  • Vær føre var – Ikke vent med å si fra!
  • Vær trygg på at vi støtter dersom noen opplever risikabel adferd eller et utrygt arbeidsmiljø.
  • Tenk alltid over egen og andres sikkerhet.
  • Sett seg inn i HMS-reglementer og risikovurderingen for stillingen du trer inn i.

Linjevei

Dersom en opplever arbeidsplassen som utrygg er det først og fremst viktig at en har satt deg inn i HMS-reglementet hos oppdragsgiver. Mye kan oppleves som utrygt hvis man ikke kjenner til hvilke vurderinger som er gjort i forkant av at arbeidet settes i gang.

Ved brudd på oppdragsgivers egne HMS-rutiner bør dette varsles til din nærmeste overordnede på arbeidsplassen. Hvis man føler at tiltaket som blir gjort ikke er tilfredsstillende, ønsker Jobbkretser å bli involvert så tidlig som mulig for å opprette dialog med den aktuelle oppdragsgiveren.

Hvordan varsle?

Kontakt

Ved varsling av uønskede hendelser kan ta kontakt med oss på flere måter.

Forenklet avvikshåndtering
Gi beskjed ved timelisteinnlevering at det har forekommet avvik som en ønsker at vi blir oppmerksom på. Vi vil da ta kontakt for å innhente informasjon og vurdere videre tiltak.

Alvorlige avvik
Ved alvorlig avvik skal vi kontaktes omgående for vurdering av videre tiltak. Utenfor ordinær arbeidstid kontakter en oss oss på vakttelefon 55 60 78 75, innvalg 0.

Skader eller ulykker
Ved skade eller ulykke må en først få oversikt over situasjonen. Ved alvorlige skader ringer du 113.

Tenk alltid egen sikkerhet
Jobbkretser skal kontaktes på vakttelefon ved nærmeste anledning, også dersom skaden eller ulykken ikke berørte deg direkte, eller du bare var tilskuer.

Ytterligere informasjon finnes i personalhåndboken eller i HMS håndbok

Meny